Levering 1-2 werkdagen
Gratis levering vanaf €75.00
14 dagen betalingstermijn (na goedkeuring)
14 dagen retourrecht (excl. transportkost)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Capiau Computer Supplies  1. Gelding. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd als afgesloten aan de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, waaronder deze bepaald in de documenten van de klant. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met onze firma te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.
2. Offertes. Tenzij vooraf door ons ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze firma geldig verbinden. Bovendien kunnen wij steeds gelijksoortige materialen van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
3. Levering- en uitvoeringstermijnen. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.
4. Overmacht. In geval van overmacht zullen wij de keuze hebben om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde goederen en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering of productie van goederen onderdelen of grondstoffen. In geen geval zullen wij tot enige vergoeding gehouden zijn.
5. Kosten en risico. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Van zodra de goederen onze firma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten van verpakking, verzekering, transport en belastingen van welke aard ook.
6. Klachten. Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur.  Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.
7. Betaling. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, zonder korting.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor onze firma een conventionele verwijlinterest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van 50 EURO per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning.
8. Eigendomsvoorbehoud. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is op risico van de klant. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend zijn geworden, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden.
9. Ontbinding. Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In geval van ontbinding zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.
10. Solvabiliteit. Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd dit recht, zullen wij ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.
11. Geen schuldvernieuwing. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.
12. Garantie. Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, B.T.W. en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden altijd onze eigendom. De klant geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze gekend diende te zijn.  Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking indien zij door de klant dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument.
Elke garantie-aanspraak vervalt: - bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product.  - ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag.  - ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn. - ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden. - ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.  Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.
Op alle in het kader van deze voorwaarden geleverde materialen wordt vanaf installatie en gedurende negentig (90) dagen een waarborg verleend voor materiaal- en fabricagefouten. 12bis garantie op consumptiegoederen. De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd conform de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen mits de volgende aanvulling in acht te nemen: - de klant moet de verkoper binnen de 2 maanden na het vaststellen van het gebrek op de hoogte brengen. Dit via een aangetekend schrijven of door het aan te bieden aan onze hersteldienst waarbij het gebrek duidelijk omschreven wordt. Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of herstelling zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten laste van de klant. - in het geval van tweedehands goederen wordt de garantie beperkt tot 12 maanden. 13. Werken. Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.
14. Auteursrechten. De klant is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten nopens de door ons geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan.
15. Oplevering. Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of werkbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.
16. Geschillen. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Gratis levering

voor orders vanf €75,00

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.